XX REAL - realitná kancelária

Hypocentrum

Bytový dom CAPITIS

IBV - Nábrežie

Chochoľná - Velčice

Obytná zóna Majer

Beckovská Vieska
Vyhľadávanie
Podrobné vyhľadávanie
  -     €
  -   m2

Chránime Vaše osobné údaje

 

Našej spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto budeme radi, ak venujete svoju pozornosť prečítaniu hlavných zásad spracovania osobných údajov dotknutých osôb v našej spoločnosti.

 

 1. Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti:

 

XX REAL, a.s.

so sídlom: Miletičova 99/5, 821 08 Bratislava

IČO: 47 543 639

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd.: Sa, vo vložke č.: 6215/B

tel.: +421 2 32 000 100

e-mail:info-ZVNC-xxreal.sk

 

 1. Aké osobné údaje spracovávame?

 

Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu/pasu, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa ak sa líši od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie a číslo účtu (IBAN).

 

 1. Na aký účel spracovávame Vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje spracovávame na účely plnenia zmluvy, predmetom ktorej je záväzok našej spoločnosti sprostredkovať pre Vás predaj, kúpu, nájom alebo prenájom nehnuteľnosti (realitná činnosť). Keďže sa naša spoločnosť zaoberá aj správou bytového a nebytového fondu ako aj vykonávaním DDD činností, spracovávame osobné údaje dotknutých osôb aj na plnenie zmluvy, predmetom ktorej je záväzok našej spoločnosti vykonávať činnosti správy bytového a nebytového fondu alebo záväzok našej spoločnosti vykonať DDD činnosti. Plnenie príslušnej zmluvy je právnym základom pre spracovanie osobných údajov. 

 

V prípade realitnej činnosti si samostatne od Vás vyžiadame súhlas so pracovaním Vašich osobných údajov na účely zasielania nášho newslettera a noviniek z našej ponuky nehnuteľností. Vami udelený súhlas je právnym základom pre spracovanie osobných údajov na marketingové účely. Takto udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám zaslať Vašu žiadosť e-mailom na našu adresu: info-ZVNC-xxreal.sk, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Odhlásiť sa z odoberania newslettera môžete aj kliknutím na odkaz „Odhláste sa tu“ v dolnej časti každého newslettera.

 

 1. Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?

 

Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme poveriť ďalších sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú ochranu Vašich osobných údajov v rovnakom rozsahu, ako to robíme my:

 • právne služby pre nás zabezpečuje Mgr. Marek Bubík, Píniová 21, 821 07 Bratislava, IČO: 46 206 043

 • účtovné služby pre nás zabezpečuje spoločnosť A.P.C. Group s.r.o. so sídlom Majerská 15B, 821 07 Bratislava, IČO: 45 906 220 a spoločnosť KT Consulting s.r.o. so sídlom Okružná 3, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 46 975 233

 • marketingové služby pre nás zabezpečuje Ing. Miriam Ballová, Kostolná 361/7, 076 32 Borša, IČO: 52 625 214

 

Prístup k Vašim osobným údajom majú samozrejme aj naši realitní makléri, franšízisti, zodpovedný zástupca pre správu bytového a nebytového fondu, zodpovedný zástupca pre DDD činnosti a pracovníčky našej recepcie. Na spracovávanie Vašich osobných údajov využívame informačný systém Real Soft.

 

 1. Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu trvania našej zmluvy s Vami a po dobu požadovanú platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

 

V súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov by sme Vás radi poučili o Vašich právach:

 

Právo na prístup k osobným údajom v zmysle § 21 OOÚ

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva osobné údaje, ak áno, aké osobné údaje spracúva, na aký účel, po akú dobu a ďalšie informácie v zmysle § 21 OOÚ.

 

Právo na opravu osobných údajov v zmysle § 22 OOÚ

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na výmaz osobných údajov v zmysle § 23 OOÚ

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle § 24 OOÚ

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov a) ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, d) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1OOÚ, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov v zmysle § 26 OOÚ

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a)§ 16 ods. 2 písm. a)alebo § 13 ods. 1 písm. b)OOÚ a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 

Poučenie dotknutej osoby o práve namietať spracúvanie osobných údajov § 27 OOÚ

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle § 28 OOÚ

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

 2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch podľa písm. a) a c) tohto ustanovenia je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

 

Dotknutá osoba má v zmysle § 100 OOÚ právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených OOÚ.

 

Ďakujeme.

 

Novinky a aktuality
30.3.20220 Zvažujete kúpu nového bytu? Je lepšia novostavba alebo radšej starší byt? Nekonečná dilema. Bratislava. Možno aj vy patríte medzi ...
14.1.2019 Zvýšia sa v roku 2019 ceny bytov? Rok 2018 sa vyznačoval kontinuálnym rastom cien bývania. V 1. polroku rástli ceny najmä mimo ...
20.11.2018 Ceny bytov lámu rekordy, analytici však bublinu nevidia "Ak v rokoch 2016 a 2017 medziročne stúpli ceny v silných lokalitách ako ...
10.7.2018 Ceny nových bytov v Bratislave naďalej stúpajú BRATISLAVA - Predaju novostavieb sa v druhom štvrťroku tohto roka v Bratislave ...
4.5.2018 KOŠICE ČI PREŠOV. ĽUDIA SÚ TERAZ OCHOTNÍ ZA BYTY PRIPLATIŤ Ceny bytov stúpli za posledné roky o 40 až 60 percent. VÝCHOD. ...
V krátkosti o nás

Aby sme proces získania vašej vysnívanej nehnuteľnosti čo najviac zjednodušili, vytvorili sme nový koncept služieb. Spojili sme služby realitnej kancelárie XX REAL a Hypocentra pod „jednu strechu“. 

Garanciou kvality sú vyše 15-ročné skúsenosti so sprostredkovaním finančných služieb a rovnako silné skúsenosti s realitným trhom.
 
Nestrácajte čas hľadaním, triedením a štúdiom všetkých potrebných informácií. Získajte ponuku financovania a bývania pripravenú presne pre vaše potreby.

Mgr. Ján Migaš